in

आयर्वेद परीक्षा व चिकित्सा आधार

सम्प्राप्ति संगठन                

 • विकार प्रकृति
  दोष
  दुष्य 
  अग्नि

  आम 
 • विकार अधिष्ठान
  स्रोतस
  अव्यव
  श्रोतोमूल
  प्राणयातन
  आमाशय / पक्वाशय
 • विकार समुथान

सम्प्राप्ति संगठन

 • उपक्रम
  a. अपतर्पण – लंघन रुक्षण स्वेदन
  b. संतर्पण  – बृंहण  स्नेहन  स्तम्भन
 • चिकित्सानुक्रम
 • प्रकृति स्थापन
  औषध मात्रा
  अनुपान
  काल
 •  निदान परिवर्जन   पथ्य
  आहार
  विहार
  अपथ्य
  आहार
  विहार

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ayunexte

Basic Physical Examination

ayunextedu

Gait Abnormalities